Fáilte / WelcomeBa de thairbhe mianta agus obair tuismitheoirí a tosaíodh ar an Ghaeloideachas in Oileán an Ghuail i 1995 agus is trí iarrachtaí agus rannpháirteachas leanúnach tuismitheoirí a leanfaidh forbairt an Ghaeloideachais ar aghaidh.  Bíonn an scoil ag dréim le tuismitheoirí a bheith rannpháirteach go hiomlán agus go héifeachtach in oideachas a gcuid páistí, in imeachtaí na scoile agus i gcur chun cinn chultúr na hÉireann go ginearálta.

Is é cuspóir Ghaelscoil Uí Néill oideachas leathan agus cothrom a sholáthar do na daltaí trí mheán na Gaeilge ionas go mbeidh siad ullmhaithe an oiread agus is féidir don chéad chéim eile dá gcuid scolaíochta agus le saol iomlán tairbheach a chaitheamh i measc an phobail.  Spreagtar agus cuidítear le páistí an cumas iomlán s’acu a fhorbairt; forbairt a dhéanamh go hacadúil, go sóisialta, go fisiceach, go teangeolaíoch agus go spioradálta.Irish-medium education began in Coalisland in 1995 as a result of  the wishes and work of parents and it is through the sustained efforts and support of parents that education through the medium of Irish will continue to thrive and develop.  The school wishes that parents be involved fully and effectively in the education of their children, in the activities of the school and in the promotion of Irish culture in general.

Gaelscoil Uí Néill aims to provide a broad and balanced education through the medium of Irish for its pupils so that they may be as prepared as possible for the next phase of their schooling and for a full and fruitful life in the community.  Children are encouraged and assisted to develop to their full potential; to develop academically, socially, physically, linguistically and spiritually.

Biachlár na Míosa / This Month's Menu

Spórt agus Ceol / Sport and Music

Grianghraif / Photographs

20 Bliain ag Fás