Obair Bhaile / Homework

Tá an obair bhaile ina ghné lárnach de shaol na scoile.  Amharcann Gaelscoil Uí Néill ar obair bhaile mar dheis chun an obair a dhéantar sa seomra ranga a dhaingniú.  Déanaimid ár ndícheall obair bhaile a chur atá fóirsteanach d’ábaltacht gach dalta agus bímid ag dréim le hobair bhaile atá comhlánaithe go néata agus ar bharrchumas gach dalta.  Tuigtear go gcuidíonn tuismitheoirí lena bpáistí an oiread is féidir leo agus iarrtar ar thuismitheoirí deimhniú go bhfuil an obair bhaile néata agus é a shíniú gach oíche.

Homework is an essential element of school life.  Gaelscoil Uí Néill looks on homework as an opportunity to reinforce work covered in class. We strive to set homework that is appropriate to the ability of each child and we expect that homework is completed neatly and to the best of each pupil’s ability.  It is understood that parents assist their children with their homework in as much as they are able and parents are asked to check homework for neatness and sign it on a nightly basis.

Tá na leathanaigh obair bhaile ar fáil i ndiaidh duit logáil isteach.  Má tá pásfhocal de dhíth ort, gabh i dteagmhåil leis an scoil.

Homework pages are available to view / download after signing in.  Please login below.  If you need a password reminder please contact the school.


Logáil Isteach / Login

Login